مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حمیدرضا کوهستانی, نیره باغچقی, محمدرضا یزدانخواه فرد
کلیدواژه ها : فاصله زماني - شروع علائم - سکته قلبي حاد - بستري شدن
: 4892
: 93
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: تاخير در مراجعه و شروع درمان سكته قلبي حاد تاثير مهمي در توسعه آسيب ميوكارد و پيشآگهي بيماران خواهد داشت. اين مطالعه با هدف تعيين فاصله زماني بين شروع علائم تا بستري شدن بيماران مبتلا به سكته قلبي و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان فاطمه زهرا بندر بوشهر انجام شده است. روش كار: اين مطالعه يك بررسي تحليلي مقطعي ميباشد كه بر روي 120 بيمار با تشخيص قطعي سكته قلبي در بيمارستان فاطمه زهراء بندر بوشهر در يك دوره 9 ماهه انجام شد. نمونهگيري به صورت در دسترس بود و جهت جمعآوري اطلاعات از پرسشنامهاي مشتمل بر مشخصات فردي، فاصله زماني بين شروع علائم تا بستري شدن و علل تأخير در مراجعه بيماران به بيمارستان، استفاده گرديد كه با استفاده از روش مصاحبه تكميل شد. نتايج: فاصله زماني بين شروع علائم تا بستري شدن در بخش اورژانس 259± 3/273 دقيقه بود. بين سابقه فاميلي مثبت، سابقه قبلي بيماري عروق كرونر، تحت پوشش بيمه بودن ، شكايت اصلي، مراجعه به مطب پزشك قبل از بستري شدن و سن با فاصله زماني بين شروع علائم تا بستري شدن در بخش اورژانس رابطه معني داري وجود داشت(05/0p<). شايعترين علت تاخير در مراجعه، عدم آگاهي از علائم و بي توجهي نسبت به اهميت آنها بود. نتيجه گيري: فاصله زماني حدود 5/4 ساعت بين شروع علائم تا بستري شدن بيماران مبتلا به سكته قلبي حاد رضايت بخش نيست و نياز به انجام برنامههاي آموزشي براي آگاهي بهتر مردم در رابطه با علائم اوليه سكته قلبي و اهميت آن احساس مي گردد.
: 4186
: 4
: 0
ایندکس شده در :

زمينه: امروزه تعيين اولويت هاي پژوهشي از اصول استراتژيك رهبري در هر ساختار پژوهشي مي باشد. از آنجا كه هنوز سياست پژوهشي معروفي بر اساس اصول علمي در رشته پرستاري انجام نگرديده است. مطالعه حاضر در جستجوي يافت يك چارچوب اولويت بندي محورهاي پژوهشي براي گروه پرستاري مي باشد. مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي، پرستاران شاغل در بخش هاي آموزشي و درماني شهرستان بوشهر به روش دلفي در دو نوبت به پرسشنامه پاسخ دادند (208 نفر در مرحله اول و 174 نفر در مرحله دوم). پرسشنامه شامل مجموعه اي از عناوين پژوهشي جهت اولويت بندي براساس 9 ويژگي درخواستي (اهميت موضوع تحقيق، نقش در تغيير سلامت جامعه، در دسترس بودن اطلاعات از پيش موجود، ايجاد تغيير در پرستاري، وجود پتانسيل مشاركت با ديگر مراكز، تمركز بر نيازهاي جامعه، وجود قوانين و دستورالعمل هاي حمايت كننده، توجيه اقتصادي، احتمال بكارگيري نتايج حاصل) با شاخص امتياز دهي بر مبناي مقياس سه قسمتي (عالي، خوب، كم) و يك سؤال باز بود. يافتهها: محورهاي پژوهشي كه بالاترين رتبه را به ترتيب به خود اختصاص دادند، عبارت بودند از : 1) پرستاري و آموزش؛ 2) پرستاري و آموزش به مددجو؛ 3) جايگاه پرستار در سيستم خدمات بهداشتي درماني؛ 4) پرستاري و دارو درماني؛ 5) مديريت پرستاري و ارتقاء كيفيت؛ 6) پرستاري و مراقبت؛ 7) پرستاري و بحران (حوادث غيرمترقبه)؛ 8) پرستاري و پژوهش؛ 9) خطرات شغلي در بين كاركنان پرستاري؛ 10) نقش پرستار در ارتقاء سلامت جامعه. نتيجه گيري: روش دلفي براي تعيين اولويت هاي پژوهشي پرستاران روشي سودمند بوده و بر اساس اين شيوه، موضوعات مرتبط با آموزش پرستاري و تعيين جايگاه پرستار در خدمات بهداشتي و درماني از محورهاي پر اولويت پژوهشي در گروه پرستاري مي باشند.

: 2337
: 1
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: آموزش باليني فرايند پيچيدهاي است كه تحت تأثير عوامل و متغيرهاي زيادي قرار ميگيرد. هدف اين پژوهش، تعيين عوامل تنشزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بود.روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، تعداد 334 دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به روش سرشماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهها، پرسشنامه محققساخته بود. پرسشنامه از دو بخش ويژگيهاي فردي و 60 سؤال پيرامون عوامل تنشزاي آموزش باليني در پنچ حيطه تشكيل شد. دادهها با نرمافزار SPSS و به صورت توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار و با آزمونهاي مجذور كاي و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند.نتايج: حيطههاي تجارب تحقيرآميز، محيط آموزشي، تجربيات باليني، احساسات ناخوشايند، و ارتباط بين فردي به ترتيب از درجه تنشزايي بالايي برخوردار بودند. بيشترين عوامل تنشزا به ترتيب شامل: تذكر استاد در حضور پرسنل و پزشكان، عدم وجود امكانات رفاهي در بخش، مشاهده زجركشيدن بيماران بدحال، نگراني از انتقال بيماري واگيردار، و عدم حمايت استاد از دانشجو بود.نتيجهگيري: دانشجويان علوم پزشكي در معرض عوامل تنشزاي متعددي قرار دارند. ايجاد يك سيستم حمايتي در طول سال اول تحصيلي و بهبود آن در تمام طول دوره آموزش باليني براي مهارتهاي مقابلهاي مؤثر ضروري به نظر ميرسد.